Matriky a co v nich najít?

úterý 20. srpna 2019

Nejdůležitějším zdrojem našeho bádání po předcích jsou samozřejmě matriky. Bez nich bychom se daleko nedostali.
Matriky jsou hlavním pramenem poznání životních příběhů našich předků. V Čechách bylo o vedení matrik rozhodnuto na pražské synodě roku 1605, na Moravě na olomoucké synodě již roku 1591.
K zápisům o křtech a sňatcích přibyly ještě podle nařízení římského rituálu z 16. června 1614 zápisy o úmrtí, takže povinnost vést knihy manželství (libri matrimoniorum), knihy zesnulých (libri defunctorum) a knihy narozených (libri baptisatorum) byla uložena všem farářům, kdežto knihu křtěnců a biřmovanců měli vést jenom někteří. V důsledku toho byly matriky vedeny stále ještě nejednotně a nedokonale. 
Pravidelné vedení katolických matrik se však v našich zemích datuje až od čtyřicátých až šedesátých let 17. století. Matriku tehdy tvořila vždy jen jedna kniha různého formátu, rozdělená na tři části: pro zápisy o narození, oddání a úmrtí, a to pro celou farnost. Zápisy v jednotlivých částech se prováděly chronologicky pro všechny vsi farnosti. 
Pokud si o historii matrik chcete přečíst více, klikněte TADY.

DRUHY MATRIK
- Matriky pokřtěných (narozených): rok, měsíc a den křtu, křestní jméno a příjmení pokřtěného, jeho pohlaví, manželský nebo nemanželský původ, jména a příjmení rodičů, jejich náboženství, jména a povolání kmotrů. Později, koncem napoleonských válek, vedle data křtu přibylo ještě datum narození dítěte a jméno porodní asistentky. Značka: N nebo*
- Matriky oddaných: rok, měsíc a den sňatku, číslo popisné domu, křestní jméno a příjmení, náboženství, stáří a stav (svobodný, vdovec) ženicha, totéž o nevěstě, jméno a povolání svědků. Značka: O nebo oo
- Matriky zemřelých: rok, měsíc a den smrti, číslo domu, jméno a příjmení, náboženství, pohlaví a stáří zemřelého, a nakonec příčina jeho smrti. Značka: Z nebo +

SKARTAČNÍ LHŮTA
Novější matriky jsou dosud uloženy na příslušných matričních úřadech. Zde platí skartační lhůta 100 let pro narození a 75 let pro matriky oddaných a zemřelých.

ROZDĚLENÍ MATRIK
Abyste mohli své předky na internetu hravě najít, musíte vědět kde se takové matriky naleznou.
Matriky jsou rozděleny podle státního oblastního archivu (SOA). Celkem v naší republice je 8 takovýchto archivů, které jsou online. Lépe s můžete zorientovat na následující mapě.
Archiv hl.m.Prahy - www.ahmp.cz
SOA Litoměřice - www.soalitomerice.cz
ZA Opava s pobočkou v Olomouci - www.archives.cz
SOA Praha - www.soapraha.cz
SOA Plzeň - www.portafontium.cz
MZA Brno - www.actapublica.eu

POZOR: V hraničních oblastech je rozhodující sídlo farního úřadu. Pokud hranice farnosti přesahuje do jiného okresu, jsou matriky obce zařazeny v okresu sídla farnosti. Raději matriku zkontrolujte v obou hraničních archivech.

Jaké existují matriky
Matrika narozených
Matrika oddaných
Matrika zemřelých
Sčítání lidu
Kroniky
Pozemkové knihy
Soupisy poddaných
Fotky, listiny, kroniky škol,…


DALŠÍ DÍL: K1: MATRIKY A JAK S NIMI PRACOVAT?

Okomentovat

© SUZANETTE. Design by FCD.